جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نام کتاب+
انتشارات
کتاب چطوره؟این کتاب به کی پیشنهاد میشه؟
ماجرای من و درسام خیلی سبزدر حد کتاب درسی و کامل متن کتاب درسی بررسی می شود.
مناسب مدرسه، امتحانات کلاسی و نهایی
تمامی تصاویر کتاب به خوبی بررسی می شود.
سوالات تستی کمی دارد.
منبع اول برای دانش آموزانی که هیچی از زیست نمی دونند.
استفاده همزمان با مدرسه
سال به سال خیلی سبزدرسنامه خوب و کاملی دارد.
شروع تست از ساده و همچنین وجود تست های ترکیبی
حجم تقریبا زیاد
نسبت به زیست پینوکیو درسنامه بیشتری دارد.
دانش آموزان سطح ضعیف و متوسط به بالا
افرادی که با درسنامه اینچنینی ارتباط خوبی برقرار می کنند.
سال به سال نشرالگوپوشش مطالب کتاب و نکات مهم کنکوری و ترکیبات
تعداد زیادی تست طراحی شده و تقریبا سطح بالا هستند.
تا حدودی مباحث نظام قدیم هم داخل کتاب هست.
مشخص شدن سوالات ترکیبی در صورت سوال
منبع اول برای دانش آموزان متوسط
دانش آموزانی که با اشکان هاشمی کلاس دارند.
پینوکیو خیلی سبزشامل دو جلد: یک جلد فقط تست و یک جلد پاسخنامه کاملا تشریحی
تست های متنوعی طراحی شده و تقریبا سطح متوسط به بالا هستند.
نکات مهم در پاسخنامه تشریحی جدول بندی شده است.
سوالات به شدت با کیفیت هستند.
سوالات طبق ایده فرهمندنیا و خیر اندیش طراحی شده اند.
دانش آموزان متوسط به بالا
بچه های که با کلاس و فیلم خوب پیش میروند.
میکرو جامع گاجشامل یک جلد تست و یک جلد پاسخنامه به همراه درسنامه کاملا تشریحی
تقریبا حجم زیادی دارد.
نکات مهم کنکوری و سوالات نسبتا سطح متوسط به بالا بررسی می شود.
دانش آموزان متوسط به بالا
بچه های که با کلاس و فیلم خوب پیش میروند.
آی کیو جامع گاجشامل یک جلد تست و یک جلد پاسخنامه به همراه درسنامه کاملا تشریحی
تستای سطح بالا تالیف شده است.
همچنین شامل سوالات کنکور و آزمون آزمایشی می شود.
تالیف گروه زیستاز هست و این گروه در تالیف سوالات زیست پیشتاز هستند.
نکات مهمی در پاسخنامه تشریحی آورده شده
تمامی سوالات کدگذاری شده است.
دانش آموزان سطح بالا
بچه هایی که سوالات با کیفیت تر و سخت برای جمع بندی می خواهند.
موج آزمون نشرالگوتمام نکات سوالات 10 سال گذشته کنکور در قالب آزمون فصلی و جامع ارائه شده است.
سوالات بی نظیر و ترکیبی
آپدیت و به روز
منبع دوم برای دانش آموزانی که منبع اول را تمام کرده اند.
مناسب جمع بندی
آزمون پلاس گاجاستفاده از آزمون های گاج و زیستاز در کتاب
سوالات سطح خوبی دارند.
در سطح کنکور تالیف شده اند.
حجم مناسب کتاب
منبع دوم برای دانش آموزانی که منبع اول را تمام کرده اند.
مناسب جمع بندی

راه های ارتباطی

سلام دوست عزیز
در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد مجموعه مشاوره تحصیلی و آموزشی جهاد آموزشی میتوانید از طریق روش های زیر با ما در ارتباط باشید: